Brandveiligheid

Wat is brandveiligheid en wat zijn de rechten en plichten wanneer het gaat om bouwkundige brandveiligheid. Op deze pagina vindt u een korte toelichting. Wenst u aanvullende informatie, neem dan contact op met BBN.

Wat is brandveiligheid
Wanneer we het internet raadplegen, verschijnen er diverse definities van brandveiligheid. Brandveiligheid kan op meerdere gebieden van toepassing zijn: bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch. Iedere dag hebben we te maken met risico’s aangaande brand;  thuis, in openbare gebouwen, op het werk, in restaurants, enzovoorts. De gevaren die op de loer liggen kunnen ons altijd en overal treffen. BBN vindt dat brandveiligheid altijd dient uit te stijgen boven alleen commerciële belangen; het dient een maatschappelijk doel. In de praktijk zijn er ook spelers actief die een lager niveau van brandveiligheid beogen. Dit kan leiden tot schijnveiligheid en risico’s in de praktijk. BBN vindt dat betrokkenen bij brandveiligheid hun verantwoordelijkheid dienen te nemen.

Brandveiligheid volgens BBN
Volgens BBN is brandveiligheid de daadwerkelijk aanwezige constante integrale bouwkundige
toestand van een gebouw. Hierbij dient er een acceptabel risico te zijn met betrekking tot het uitbreken van en de gevolgen in geval van brand. Deze toestand wordt ook als zodanig door betrokkenen ervaren.

Volgens deze visie van BBN dient bouwkundige brandveiligheid een maatschappelijk doel. De producten die in een woning of gebouw worden toegepast, dienen een hoge mate aan brandveiligheid te bieden. Dit kan betekenen dat de toe te passen materialen of constructies zwaarder/ beter uitgevoerd dienen te worden dan conform Bouwbesluit noodzakelijk zou zijn. BBN vindt dat betrokkenen bij brandveiligheid hun verantwoordelijkheid dienen te nemen. De leden van BBN benaderen brandveiligheid dan ook op een integrale wijze, rekening houdend met de daadwerkelijke  brandveiligheid in plaatst van de ‘papieren’ brandveiligheid.

Bouwbesluit
In het Bouwbesluit staan de minimale vereisen omschreven waaraan je moet voldoen wanneer je een woning of gebouw bouwt in Nederland. Het Bouwbesluit is gratis te downloaden op de website van de Rijksoverheid. Aan wélke eis je dient te voldoen, is afhankelijk van de functie van het gebouw en bijbehorende factoren. Zo gelden voor hoogbouw andere eisen dan voor laagbouw, is het aantal mensen van belang (bezettingsgraad), doet de functie van een gebouw er toe (voor een woongebouw gelden andere eisen dan voor een ziekenhuis), is het van belang hoe lang vluchtwegen zijn, welke indeling is gemaakt (compartimentering), enz. Om te bepalen waaraan je conform Nederlandse regelgeving moet voldoen, dien je dus een gedetailleerde tekening van een gebouw te hebben, en deze vervolgens te toetsen aan het Bouwbesluit.

Aansprakelijkheid
Wie is verantwoordelijk voor de bouwkundige brandveiligheid van een gebouw? Primair is een gebouweigenaar integraal aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn gebouw, dus ook op bouwkundig vlak. Ook wanneer (onder)aannemers of andere betrokken partijen verzuimen te voldoen aan de brandveiligheidseisen, blijft de gebouweigenaar primair aansprakelijk (via ketenaansprakelijkheid kan deze wellicht zijn schade weer verhalen).

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer er toch een discussie ontstaat op het gebied van bouwkundige brandpreventie, kan een Expert Judgement worden gedaan. Een onafhankelijke expert of organisatie op het gebied van bouwkundige brandveiligheid kan een beoordeling doen en aanbeveling geven over de mate van de brandveiligheid van uw gebouw. Indien gewenst kan BBN u in contact brengen met bedrijven die een Expert Judgement kunnen uitvoeren.

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken