Webinar 9 februari 2022 in voorbereiding

De voorbereidingen voor het eerste webinar voor 2022 zijn in volle gang. Om het te kunnen bijwonen wordt u gevraagd de datum van 9 februari 2022 reeds in uw agenda te noteren. Het  is aannemelijk te verwachten dat dit webinar tussen 13:00 en 16:00 uur wordt gepresenteerd. Zodra er meer concrete gegevens beschikbaar zijn zal dit vermeld worden.

___________________________________________________________________________________________________________________________________


REEDS GEPRESENTEERDE WEBINARS

NEN BBN Webinar Rookwerendheid, donderdag 25 november 2021 van 13:00 tot 15:30 uur

 

Terugkijken:

 

Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe rookwerendheidseis opgenomen in het Bouwbesluit. De rookwerendheidseis staat omschreven in NEN 6075:2020. BBN heeft hierover een whitepaper gepubliceerd. Dit heeft geleid tot vragen over wat dit betekent in de praktijk. Vanuit de markt is er behoefte om hier meer toelichting over te krijgen.

Doel: om de markt te informeren over wat NEN 6075 als nieuwe regelgeving betekent in de praktijk nu de norm is opgenomen in het Bouwbesluit.

Doelgroep: iedereen, die met het Bouwbesluit en brandveiligheid aan het werk is en of hiervoor verantwoordelijkheid draagt, is uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar: gebouweigenaren, brandweer, veiligheidsregio’s, Bouw- en Woningtoezicht, architecten, brandprofessionals, adviesbureaus en aannemers.

  • Bijdrage vanuit BBN-Productwerkgroep Doorvoeringen, voegen en brandkleppen
  • Bijdrage vanuit BBN-Productwerkgroep Voetgangersdeuren, vliesgevels, brandwerend glas
  • Lancering Essentiele Controlepunten Brandveiligheid 14e editie


De programmaonderdelen zijn:

Toelichting bij nieuwe regels en nieuwe norm NEN 6075:2020 en bij vertaling van WRD-eis naar eis aan rookwerendheid – Gert van den Berg, DGMR

Rookwerendheid: onduidelijkheden, benodigde gegevens en consequenties – Carolien Boot-Dijkhuis, Heijmans

Bepaling van rookdoorlatendheid Sa en S200 – Harm Leenders, Peutz

Hoe om te gaan met rookwerende kleppen in relatie tot de NEN 6075?  – Peter Stroo, BBN-Productwerkgroep Doorvoeringen, voegen en brandkleppen

Hoe om te gaan met voetgangersdeuren? – Henk Breel, BBN-productgroep Voetgangersdeuren, vliesgevels, brandwerend glas

Tijdens dit webinar is de 14de editie gelanceerd van Essentiële Controlepunten Brandveiligheid 2022.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

NEN BBN Webinar Brandveiligheid gevels, dinsdag 2 november 2021 van 14:00 tot 16:30 uur

Terugkijken:

Bijna traditiegetrouw organiseert NEN samen met Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) weer een studiedag over ‘Brandveiligheid gevels’. Vanwege corona weer in de vorm van een webinar. Het webinar gaat verder waar de seminars in 2019 en 2020 zijn geëindigd en beoogt inzicht te geven in de vorderingen die sindsdien zijn gemaakt.

De lijst van sprekers ziet er als volgt uit:

  • Wim Hamelink, vicevoorzitter van een VvE  (Vereniging van Eigenaren) van een appartementencomplex in Terneuzen vertelt uit eigen ervaring wat je tegenkomt als VvE als je de gevel gaat controleren, hoe je aan de informatie komt (tekeningen, openschroeven gevel, eventueel onderdelen laten testen door een testinstituut, overleg en kennisuitwisseling met omliggende VvE’s en VvE Belang) en wat je met de informatie moet doen.
  • Wico Ankersmit, Algemeen directeur Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland gaat in op de stand van zaken met betrekking tot de inventarisatie van gevels door de gemeenten, de vergunningverlening onder de Omgevingswet en op het vergunning vrij worden van gevelrenovatie tot 13m hoog.
  • Rudolf van Mierlo van DGMR geeft een update van de adviezen uit de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften (ATGB), de opvolging daarvan door NEN en de voortgang van diverse onderzoeken.
  • Johan Anderson, Senior Researcher bij RISE in Zweden informeert ons over de stand van zaken in het project tot Europese harmonisatie van een grootschalige gevel proef. (Deze lezing is in het Engels.)

Susan Eggink-Eilander, Projectmanager SAVE van de Antea Group zal op inspirerende wijze het webinar begeleiden en uit de deelnemersvragen de meest indringende voorleggen aan de sprekers.

Doelgroepen: Bouw- en Woningtoezicht, gebouweigenaren, beheerders, huurders, Vereniging van Eigenaren, risicobeheersingsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Webinar Bouwen met hout: bewust omgaan met brandveiligheid, donderdag 17 juni 2021 van 12:00 tot 13:30 uur

Terugkijken

HAUT het 73 meter hoogste woongebouw van hout in Nederland. Waarom aandacht voor brandveiligheid, hoe past de bouwregelgeving, hoe ontwerp en borg je de brandveiligheid?

Het webinar wordt georganiseerd door Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) met Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) georganiseerd. De NEN-werkgroep ‘brandveiligheid en bouwen met hout’ ondersteunt alsmede dit webinar dat in het het teken staat van het bewust en brandveilig bouwen met hout.

In dit webinar wordt voor het project Haut in Amsterdam toegelicht op welke wijze de brandveiligheid in deze houten hoogbouw is ontworpen op basis van de regelgeving en best international practice. Tijdens de webinar kunnen eventuele knelpunten en vragen die leven in de markt verzameld worden waarmee dan verder invulling kan worden gegeven aan brandveiliger bouwen.

De resultaten en uitkomsten van dit webinar worden besproken en verwerkt in de NEN-werkgroep brandveilig bouwen met hout. Tevens dient het als basis voor invulling van vervolg webinars en acties om de brandveiligheid van onze gebouwen te ontwikkelen en verbeteren.

 

 

Doel: verbetering van de brandveiligheid van gebouwen.

Doelgroepen: alle betrokkenen bij bouwen en bouwprojecten van gebouweigenaren, gebruikers tot met architecten, aannemers en beheerders.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

BBN Webinar Rookbeheersingssystemen voor brandveiliger gebouwen, 4 februari 2021, 12:00 – 14:00 uur

Terugkijken:

Doel: om bij te dragen aan het realiseren van brandveiliger gebouwen alsmede het belang én de rol van rookbeheersing daarbij. Het webinar is gericht op het uitwisselen van praktische kennis en een dialoog aangaan over het effectueren ervan. Daarbij worden lezingen gehouden gecombineerd met interactie in de vorm van  vragen en antwoorden via de Q&A.

Doelgroepen: aannemer/uitvoerder, Adviseur, Architect, Bouw- en woningtoezicht, Brandweer, Gebouweigenaar (woningbouwverenigingen, Vereniging van Eigenaren,  zorginstellingen etc.).

Programma 4 februari 2021

12:00 Opening door de dagvoorzitter Leo Oosterveen, directeur BBN
12:05 Waarom brandveiligheid centraal bij het UMC Utrecht? Sjaak Anema, UMC Utrecht
12:30 Bespreking vragen zowel die vooraf zijn ingediend als die later zijn gepost bij de Q&A
12:35 Hoe vul je brandveiligheid op een goede manier in? Pim van Rede, Altavilla
13:00 Bespreking vragen, welke zowel voorafgaand als tijdens het webinar zijn gesteld
13:05 Rook Beheersingssystemen belicht vanuit de markt /actualiteit Sarah El Mouden, Namens BBN productwerkgroep Rook Beheersings Systemen
13:30 Bespreking vragen
13:35 Duidelijke actuele afspraken over wat te doen bij het ontwerpen en onderhouden van Rookbeheersingsinstallatie. NEN 6093 Erik Peeters, voorzitter NEN werkgroep 6093
13:45 Robert Wiepkema vertelt waarom en hoe de kennis uit de cursus Rook Beheersing Systemen hem geholpen heeft en nog steeds helpt
13:50 Discussies en bespreking stellingen
14:00 Sluiting

________________________________________________________________________________________________________________________________

BBN Webinar Brandveiligheid van de gevel; waarom van belang en hoe te realiseren, 26 november 2020, 12:00 – 14:00 uur

Terugkijken

Doel is bijdragen aan brandveiliger gevels. Middel is praktische kennisuitwisseling en dialoog over hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarbij worden lezingen gecombineerd met interactie door vragen en antwoorden via de Q&A

Doelgroepen: Gebouweigenaar (Woningbouwvereniging, VVE’s, Zorginstellingen etc), Bouw- en Woningtoezicht, Brandweer, Aannemer/uitvoerder, Architect, Adviseur

Programma 26 november 2020

12:00 Opening door de dagvoorzitter

12:05 Risico model brandveiligheid gevels. Wat kunnen we leren uit de inventarisatie van gevels op basis van het risicomodel van het ministerie van Binnenlandse Zaken?

Victor Termijn, gemeente Rotterdam

12:30 Bespreking vragen zowel die vooraf zijn ingediend als die later zijn gepost bij de Q&A

12:35 Waarom risico gericht denken als gaat om brandveiligheid van de gevel? Waar zitten de uitdagingen voor gebouweigenaar, adviseur, gemeente en brandweer? Kami Jawedani, VeiligheidsRegio Haaglanden

13:00 Bespreking vragen, welke zowel voorafgaand als tijdens het webinar zijn gesteld als de bij de Q&A

13:10 Brandgedrag gevels: hun brandgedrag en wat we daarvan kunnen zeggen? Harm Leenders, Peutz

13:35 Verduidelijking eisen aan gevels in vernieuwde NEN-6069 door Gert van den Berg, rapporteur werkgroep NEN-6069

13:45 Lancering editie 2021 van Essentiële Controlepunten Brandveiligheid door Casper van Coenen, Bouw- en Woningtoezicht gemeente Utrecht en lid van het projectteam ECB

13:50 Discussies en bespreking stellingen

14:00 Sluiting door de dagvoorzitter

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Facade fire safety,  6 oktober 2020, 14:00 – 17:00 uur

In dit Engelstalig webinar treden vier wereldwijd bekende specialisten op onder voorzitterschap van Birgitte Messerschmidt, van de NFPA(National Fire Protection Association). Iedereen, waar ook ter wereld, die te maken heeft met brandveiligheid van gevels van architect tot met controleur en van tester tot en met engineer is van harte welkom via de videostream.

Terugkijken:

Sprekers 
Dr. Angus Law(Universiteit van Edinburgh), Lars Boström van RISE uti), Eric Guillaume (Efectis) en Sven Eeckhout (Belgische onderzoeksorganisatie WTCB) zijn de sprekers en zij gaan in op leerpunten van gevelbranden, gevelbrandtesten en modelleren van gevelbranden en op de maatregelen om in ieder geval een minimum veiligheidsniveau te kunnen borgen.

Organisatie

NEN en BBN organiseren dit webinar vanuit de werkgroep gevels waarin verder vertegenwoordigd zijn Bouwen met Staal, VMRG, DGMR en het Expertisecentrum Regelgeving Bouw.

Vervolg

Voor de praktijk van brandveiligheid van de gevel in Nederland organiseert BBN een Nederlandstalig webinar op 26 november van 12:00-14:00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

BBN Webinar brandveiligheid door rookbeheersing, 18 juni 2020

Terugkijken:

Op 18 juni 2020 hebben ruim 360 mensen het webinar live meebeleefd.

In de video registratie komen aan het woord:

  • Lieuwe de Witte; Vooruitblik op de resultaten van de experimenten rookverspreiding Oudewater; wat valt er te leren over rookverspreiding en het effect ervan op gebouwgebruikers en hulpverleners?
  • Maarten de Groot; Hoe is de staat van de rookbeheersing in uw gebouw?
  • Rudolf van Mierlo; De eisen aan rookbeheersing zijn met de NEN 6075 verhelderd en duidelijker opgeschreven. Wat houden deze eisen in? Wat betekenen ze voor de veiligheidsrisico’s en waarom zou u ze niet nu al toepassen?

Rookbeheersing essentieel voor veiligheid

Bij een brand is het ontstaan van rook direct en indirect levensbedreigend. Uiteraard direct door het inademen ervan kan rook iemand verwonden of doden. Maar indirect leidt rook ondermeer tot ernstige verstoring van vluchtmogelijkheden bij brand, waardoor de veiligheid van de mensen in het pand ernstig in het geding is. Beheersing van rook in gebouwen is dus essentieel voor de veiligheid. Over hoe dat kan en wat de aandachtspunten zijn bij ontwerp, bouw, verbouw en beheer van gebouwen, organiseert Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) op 18 juni het webinar ‘Brandveiligheid door rookbeheersing’.

Tijdens het webinar is de mogelijkheid om via chat of info@bbn.nu direct vragen te stellen aan de specialisten uit de BBN productwerkgroepen.

De rookbeheersing in een gebouw heeft grote invloed op de veiligheid van de mensen in dat gebouw. Gebouweigenaren en huurders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in het gebouw. Centrale vraag van de bijeenkomst is dan ook: hoe is de staat van de rookbeheersing in uw gebouw? Andere te beantwoorden vragen zijn: wat valt er te leren over rookverspreiding en het effect ervan op gebouwgebruikers en hulpverleners? Hoe zie ik het risico op een moment dat ik nog maatregelen kan nemen om dit te verlagen? Welke technische invulling kan gegeven worden aan het voorkomen van rookverspreiding in het gebouw (denk hierbij aan deuren, rookdichting, doorvoeringen maar ook Rook- en Warmte-Afvoersystemen (RWA) en overdrukinstallaties)?
De eisen aan rookbeheersing, die met de NEN 6075 zijn verhelderd en duidelijker zijn omschreven, komen aan bod. Deze norm is opgenomen in het nieuwe BBL, het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving, dat in 2021 wordt ingevoerd. Wat deze eisen inhouden, wat ze betekenen voor de veiligheidsrisico’s en waarom ze nu al toegepast worden, komen ter sprake. De NEN 6093, beoordeling Rook- en Warmte-Afvoersystemen, wordt op dit moment herzien.

 

 

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken